Produkter

 

I Trelicell ingår följande produkter:

 

 • Husgrunder, har det lägsta klimatavtrycket. ca 16,3 kg CO e/ m2 och husstommen ca 60,7 kg CO e/m2.
 • Fribärande ytterväggar, upp till tio våningar.
 • Utfackningsväggar för, betong-, stål- el. trästommar.
 • Fribärande terrasselement, kan sänka en byggnads totalhöjd.
 • Fribärande takelement

 

Trelicell-elementet kan ersätta betongen i de flesta fallen i ovanstående produktsortiment.

 
Trelicell-elementets mervärde finns i:

 • Den låga egenvikten, ex. påbyggnad av bef. byggnad
 • Sparad bygghöjd, ex vid takterrasser.
 • Bättre och mer hållbart isoleringsvärde/ʎ-värde, ute i fält.
 • Helt brandsäker och avger inga giftiga gaser, brand klass Euroklass A1
 • Lågt kilmatavtryck.
 • Elementen är cirkulära element.
 • Byggtekniken/elementen fungerar både i kallt arktiskt och varmt tropiskt klimat utan att påverkas negativt på något sätt, funktionen är intakt.

Produktbeskrivning

Trelicell-elementet byggs med en träskiva och cellglas tjocklekar enligt önskemål/krav.
Isoleringen i Trelicell är cellglas, ett isoleringsmaterial som i sin konstruktion har stillastående luft som isolering. Milliontals små luft bubblor, ca 97 % av volymen, inneslutna av glasväggar gör att varken luftrörelser, som ger dålig värmeisolering, eller fukt kan påverka materialet, fuktsäkert.

Regel 1. Stillastående luft har den bästa och mest hållbara isoleringsförmågan i dagsläget.

Regel 2. Den frisvävande luften är våra klimatskärmars största fiende. Det är luften som tar in fukten i våra klimatskärmar och då förorsakar fukt och mögelskador.

Regel 3. Miljöriktigt byggmaterial är inte alltid hälsoriktigt. Ex träfibern som blir fuktig utvecklar mögel och röta vilket inte är hälsosamt eller hållbart.

Cellglaset innehåller mellan 60 – 70 % återvunnet glas.

 

 

Hållbara och energieffektiva byggelement

 

Husgrunder, Ytterväggar, Yttertak, Utfackningsväggar och Terrasselement.

Världsledande byggteknik i långsiktigt hållbart byggande. Hälsa, miljö och kvalite i världsklass till lägsta pris enligt LCA.
Hundraprocentigt fuktsäkert byggande oberoende av placeringen i byggnadens kropp.

”Glashus” för dig som vill bo hälsosamt, ekologiskt, hållbart, fukt- o brandsäkert.

Trelicell-elementet med cellglas som isolering är framtidens bygglösning för ett klimatneutralt, hållbart byggande. Byggtekniken är en lättbyggnadsteknik med  träelement som bärande del och cellglas som isolerande del. 

Cellglaset, med stillastående luft i sin konstruktion har den mest optimala isoleringsförmågan ute i fält jämfört med all annan nu använd isolering. De flesta använder isolerings materialer med cirkulerande luft i sin konstruktion vilket markant försämrar materialets isolerande förmågan.
Trelicell-elementet förenklar möjligheterna att bygga byggnader som blir självförsörjande ifråga om all värme- och elenergi.
Dylika villor har vi byggt/producerat.

Elementen bekläs olika beroende på var elementet skall placeras i byggnaden. 

Ytterväggs elementen kan beklädas med olika fasadmaterial, valet är kundens val.

Byggsystem i Trelicell är lufttätt i sin konstruktion ända från utsidan till insidan, andra byggsystem har inte den förmågan och kan inte byggas på detta sätt.

Hållbar Klimatskärm

Branschen pratar idag om att bygga klimatskärmar som är hållbara.

Branschen menar att 50 år är hållbart men det är inte sant. Om vi bara har en 50:årig hållbarhet på våra byggnader så måste vi ha minst två jordglobar för att producera byggnader för världens befolkning och vi har bara en jordglob.

Vi måste bygga byggnader med en hållbarhet på ”näst intill oändlig” först då kan vi klara oss med en jordglob. Samtidigt måste byggnaderna vara cirkulära d.v.s. materialerna i en befintlig byggnad kan återanvändas i en kommande byggnad.

Konsulterna måste lära sig att rita hur man monterar ihop olika byggdelar så att man lätt och enkelt kan demontera byggdelarna. För att kunna återanvända byggdelarna oskaddade i en ny byggnad.

 

Bilden visar hur vi kan bygga cirkulära byggnaders klimatskärm med en hållbarhet ”näst intill oändlig”.

Här har vi byggtekniken som uppfyller krav 1 för att få en låg energiförbrukning, långsiktig hållbar, fukt- och brandsäker, hälsosam, ekologisk och ekonomisk både i tillverkning och drift.
Krav 2 som innehåller teknikdelarna kan göra denna byggnad helt självförsörjande på värme och el-energi.
Alltså en optimal klimatskärm som inte tappar sina egenskaper under mycket lång tid.

Hållbar Klimatskärm kan även användas som en utfackningsvägg med andra bärande konstruktionsmaterial än KL-trät.ex. betongstomme, stålstomme m.fl..
Hållbar Klimatskärm är billigare och bättre än traditionell träbyggnadsteknik.

Produkter i Trelicell® – familjen, träskiva + cellglas.

Grund | Väggar | Tak | Terasser | Utfackningsväggar

Alla Delarna i Trelicell tillverkas enligt kundens önskemål/ritningar.
Grunden: Trelicell® , träskiva + cellglas; kärnan i grundkonstruktionen. 

Trelicells fördelar :

1. Trelicell® ger inget klimatavtryck. Göteborgs stadsförvaltning säger att en cellglasgrund med plåtlättbalkar sänker CO2-halten med 50%. jämfört med en betonggrund. Trelicell® binder CO2-halten i sin träskiva och sänker klimat påverkan på hela vårt klimat.
2. En lätt grundkonstruktion, bara en femtedel av en betonggrunds vikt.
3. Inga köldbryggor
4. Låg tillverknings- och monterings- kostnad, billig i drift och tillverkning
5. Inga uttorknings tider
6. Grunden är cirkulär, kan återanvändas
7. Miljö- och hälsovänlig, inga emissioner,
8. Långsiktig hållbar, näst intill oändlig.
9. Lätt att bearbeta
10. Lätt att göra infästningar i
11. God bärighet.
12. Radon säker
13. Brandsäker
14. Luft och fukttät
15. Skadedjurs säker
16. En lättbyggnadsteknik
17. Lägre kostnad än traditionell träbyggnads teknik, billig.!
18. Cirkulärt byggande, konsulten måste lära/beskriva hur man snabbt kan nedmontera konstruktionen och återanvända elementen.
19. Kunden bestämmer beklädnaden ute och inne.
20. Renare arbetsplats.
21. Färdiga lägenhetsmoduler kan skapas inne i varm och torr miljö.
22. Billigt byggande både initialt och i driften. Självförsörjande byggnader skapas med Trelicell®-byggtekniken och lämplig installations teknik.
23. Konstruktören bestämmer tjocklekarna på respektive materialdelar, för att uppnå bästa isolerings värden
och konstruktionsegenskaper/värden.
24. Ett blommande tak med sedum
25. Ett tak med solceller som gör huset självförsörjande på energi, både el och värme energi.
26. Trelicell® är bärande och isolerande i samma element.
27. Stor höjdbesparing med Trelicell®
28. Låg konstruktions vikt.
29. Tillgänglighets kravet uppfylls enkelt.
30. Lätt att montera

Trelicell® – Oändligt?

Nedbrytningstid för glas 1 miljon år/ aldrig
Glas är ett så pass beständigt material att den ungefärliga uppskattningen av dess nedbrytninstid är 1 miljon år.
Källor: The Balance, The Mote Marine Lab, The Cleveland State University och Down2Earth Materials uppger nedbrytningstiden på 1 miljon år för glas. Down2Earth Materials är ett irländskt företag som tillverkar komposterbara förpackningar till företag inom evenemang, mat
och catering och erbjuder även support inom eko-profilering. NOOA (aldrig) hävdar att glas inte är nedbrytningsbart.

0